DDV: Nguyễn Hoàng Trung - Người được ủy quyền công bố thông tin - đăng ký mua 20.000 CP

.

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Hoàng Trung
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Người được ủy quyền công bố thông tin
- Mã chứng khoán: DDV
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 0 CP (tỷ lệ 0%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 20.000 CP
- Mục đích thực hiện giao dịch: Tăng số lượng sở hữu
- Phương thức giao dịch: Khớp lệnh
- Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 18/10/2018
- Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 16/11/2018.

Nguồn: www.stockbiz.vn