TAC: Thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành

.

Công ty Cổ phần Dầu thực vật Tường An thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành như sau:

Nguồn: www.stockbiz.vn