DIH: CTCP Lâm Nghiệp Sài Gòn (Forimex) không còn là cổ đông lớn

.

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: CTCP Lâm Nghiệp Sài Gòn (Forimex)

- Mã chứng khoán: DIH
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 240.000 CP (tỷ lệ 8,23%)
- Số lượng cổ phiếu đã bán: 240.000 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 0 CP (tỷ lệ 0%)
- Ngày không còn là cổ đông lớn: 06/07/2018.

Nguồn: www.stockbiz.vn