SMC: Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Nguyễn Ngọc Ý Nhi

.

Nguyễn Ngọc Ý Nhi thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ  Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại SMC như sau:

Nguồn: www.stockbiz.vn